Kodeks cywilny: obowiązki i prawa tłumacza przysięgłego

/

Większość ustaw, rozporządzeń i zasad, które dotyczą różnych aspektów zawodu tłumacza przysięgłego to "lex specificis" - prawo szczególne, które jest nadrzędne wobec "lex generis", czyli prawa ogólnego. Sporadycznie przepisy będą odsyłać bezpośrednio do Kodeksu cywilnego. Dlaczego? Przyjmując zlecenie, tłumacz zawiera ze zleceniodawcą umowę cywilnoprawną. Najczęściej jest to umowa o dzieło. Jest więc zobowiązany do przestrzegania zarówno Kodeksu cywilnego, jak i jego przepisów. Szukasz rzetelnej usługi tłumaczeniowej? Supertranslator.pl - biuro tłumaczeń, które gwarantuje tłumaczenia wysokiej jakości. Oferujemy również tłumaczenia prawne.

Skróty są ukryte

Jakie prawa przysługują klientowi?

Najczęstsze reklamacje usług to:

3 Prawa i obowiązki klienta i tłumacza.

Jakie prawa przysługują klientowi, jeśli tłumaczenie zostanie wykonane nieprawidłowo lub niestarannie?

Każdy człowiek popełnia błędy, ma niedociągnięcia i popełnia inne błędy. Mogą się one przydarzyć również tłumaczowi przysięgłemu w ramach wykonywanego zlecenia. W zależności od charakteru i wagi zdarzenia, klient ma prawo zażądać poprawienia tłumaczenia zgodnie z zasadami lub odstąpić od transakcji. W niektórych przypadkach może mieć również prawo do zwrotu lub zapłaty za koszty tłumaczeń wykonanych przez inne osoby.

Prosimy o przeczytanie:

  • Poznaj sekrety starożytnych martwych języków
  • Ile czasu zwykle trwa złożenie reklamacji przez biuro tłumaczeń?
  • Tłumaczenie symultaniczne a tłumaczenie zwykłe

Najczęstsze skargi na obsługę:

  • Klient może odstąpić od umowy nawet przed pierwotnie ustalonym terminem, jeżeli tłumacz przysięgły opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy w takim stopniu, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż tłumaczenie nie zostanie dostarczone w terminie określonym w umowie.
  • Klient może zażądać od tłumacza przysięgłego poprawienia błędów lub nieścisłości, jeśli tłumacz wykonał tłumaczenie w sposób nierzetelny, nieprawidłowy lub sprzeczny z warunkami umowy. Klient wyznaczy termin na usunięcie wszelkich wad pracy. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, klient ma prawo przenieść zlecenie na inne tłumaczenie przysięgłe na koszt swojego pierwszego tłumacza, który nie wywiązał się z umowy.
  • Jeżeli tłumacz poprawił błędy w tłumaczeniu, ale nie dotrzymał terminów umownych, klient może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.

Wszystkie prawa klienta wynikają bezpośrednio z Kodeksu cywilnego. Odnoszą się nie tylko do zawodu tłumacza przysięgłego, ale także do każdej zawartej umowy o dzieło. Odnoszą się one w szczególności do tych przepisów Kodeksu cywilnego, które mówią o możliwości złożenia reklamacji, jeśli strona wykonująca zadanie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Obowiązki i prawa klienta i tłumacza

Przedawnienie roszczeń wynikających z umów o dzieło następuje po upływie 2 lat od daty wykonania. Po tym okresie klient nie może skarżyć się na jakość lub wykonaną usługę, nawet jeśli zawiera ona oczywiste błędy. Może jednak wnieść pozew o odszkodowanie i zwrot kosztów poniesionych przez tłumacza przysięgłego.

Odszkodowanie przysługuje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. Tłumacz przysięgły może to zrobić bezpośrednio, poprawiając wyniki swojej pracy w ramach tego samego honorarium, lub pośrednio, pokrywając koszty za tłumaczenie zlecone komuś innemu.